Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE
Definicje
1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Kourtis Sp. z o.o. jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie w restauracji Superiore
2. Restauracja Superiore to KOURTIS Sp. z o.o. , Miodowa 23/29, 00-246 Warszawa, PL, biuro@kourtis.pl, NIP: 5252793965
3. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
5. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
6. Administrator Danych Osobowych to Kourtis Sp. z o.o. 00-246 Warszawa, ul.Miodowa 23/29
7. Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Restauracja Superiore.
II Postanowienia ogólne
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów ,Administrator, Restauracja Superiore oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane na stronie internetowej Restauracji Superiore, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Rejestracja Klientów nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa zakupu wyrażona złożeniem zamówienia może być również zawarta przez niezarejestrowanych Klientów.
4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja Partnerska może powiadomić o tym fakcie Administratora, który niezwłocznie może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
5. Klient w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Klienta albo Klient podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym niezwłocznie zawiadomić Restaurację Superiore.
III Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem skorzystania z usług zamówień ONLINE jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
3. Restauracja Superiore zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja Superiore ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja Superiore ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

V Formy płatności
1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet, Restauracja Superiore przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
3. W przypadku, gdy Restauracja Superiore anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, Administrator na zlecenie Restauracji Partnerskiej dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
4. Restauracja Superiore wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
5. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją Superiore za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta
1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Superiore Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja Superiore przystąpiła do realizacji zamówienia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację Superiore w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych.
VII Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
5. Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w samej reklamacji.
VIII Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Restauracji Partnerskiej, która jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "Rozporządzeniem").
2. Administratorem Danych Osobowych jest Kourtis Sp. z o.o. 00-246 Warszawa ul. Miodowa 23/29
3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.
4. Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
5. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
7. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego Skubacz.pl/restaumatic.com. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
8. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. _ _
10. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
XI Postanowienia końcowe
1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
Restauracja Superiore. Stan na 2020-03-24